Welkom bij Paintballshop98

Justballs

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN justballs , Ommelanderdrift 13 9781 LA  Bedum  

 

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Justballs gevestigd te Bedum, hierna te noemen Justballs.

1-2 Bijzondere van de voorwaarden van Justballs afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

2-1 Justballs aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

2-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Justballs onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

2-3 Algemene voorwaarden worden slechts door Justballs aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.Artikel 3 Aanbiedingen.

3-1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van Justballs, exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele emballage.

3-2 Gegevens in drukwerken verstrekt door Justballs zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden Justballs niet.Artikel 4 Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Justballs binden hem niet, voor zover ze door Justballs niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.Artikel 5 Gebruik van internet als communicatiemiddel.

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Justballs en de opdrachtgever, is Justballs niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Justballs.Artikel 6 Persoonsgegevens.

Justballs respecteert en beschermt de privacy van zijn opdrachtgevers. Justballs beperkt zich tot registratie van die gegevens, die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie met de opdrachtgever. Justballs verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden. De door opdrachtgever verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Tenzij de opdrachtgever aangeeft daarop geen prijs te stellen, zal Justballs de gegevens gebruiken om zijn producten en diensten beter af te stemmen op de wensen van zijn opdrachtgevers.Artikel 7 Overeenkomst op afstand.

7-1 Indien er sprake is van een overeenkomst op afstand heeft de opdrachtgever, zijnde een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het recht de overeenkomst binnen een termijn van zeven dagen na het sluiten van de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

7-2 In het geval de opdrachtgever gebruikt maakt van zijn/haar recht als omschreven in het eerste lid van dit artikel zal Justballs (een) eventueel reeds door de opdrachtgever betaalde bedrag(en) binnen een termijn van dertig dagen nadat zij kennis heeft genomen van de ontbinding aan de opdrachtgever terugbetalen.

7-3 Justballs behoudt zich het recht voor een gedeelte van het bedrag terug te betalen of de retourzending te weigeren indien het vermoeden bestaat dat de goederen gebruikt dan wel beschadigd zijn.Artikel 8 Het aanbod.

8-1 De aangeboden goederen worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en beschreven, en zo volledig als de redelijkheid vereist.

8-2 Als door Justballs aan de opdrachtgever de mogelijkheid wordt aangeboden via een communicatietechniek op afstand anders dan tegen het basistarief contact te nemen, zullen de kosten daarvan uiterlijk bij het aanbod medegedeeld worden.

8-3 Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen, zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.

8-4 De opdrachtgever kan de zichttermijn uitsluitend daadwerkelijk inroepen op de wijze die door Justballs bij het aanbod en/of bij de aflevering is aangegeven.Artikel 9 Koop op afstand.

9-1 Onverminderd het bepaalde in het derde lid komt de overeenkomst tot koop en verkoop tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

9-2 Bij het van toepassing zijn van een zichttermijn geldt het door de opdrachtgever inroepen van de zichttermijn als ontbindende voorwaarde.

9-3 Het staat Justballs vrij om overeenkomstig de wettelijke bepalingen koop op proef te bedingen en aan de zichttermijn opschortende werking toe te kennen.Artikel 10 Overeenkomst.

10-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen wordt eerst bindend voor Justballs door zijn bevestiging.

10-2 Elke met Justballs aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Justballs van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Justballs zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Justballs zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.

10-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Justballs bij de aanbieding verstrekt, zijn voor Justballs niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.Artikel 11 Intellectuele eigendomsrechten.

11-1 Op alle door Justballs verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met Justballs zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

11-2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. blijven Justballs zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

11-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd Justballs zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.Artikel 12 Prijzen.

12-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen inclusief omzetbelasting.

12-2 Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Justballs niet.

12-3 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

12-4 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactieprijs zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsfluctuatie het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voorvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.Artikel 13 Gedeeltelijke levering.

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel "Betaling".Artikel 14 Leveringstermijnen.

14-1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Justballs schriftelijk in gebreke te stellen.

14-2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Justballs zijn de goederen te leveren.

14-3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.Artikel 15 Vervoer.

De verzending geschiedt op de wijze als door Justballs aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.Artikel 16 Meer- en minderwerk.

Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.Artikel 17 Wijziging van de opdracht.

17-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

17-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Justballs ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

17-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Justballs buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.Artikel 18 Reclame.

18-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Justballs terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering Justballs wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

18-2 Justballs dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

18-3 Indien de reclame naar het oordeel van Justballs juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.Artikel 19 Garantie.

Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.Artikel 20 Aansprakelijkheid.

20-1 Justballs is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;

Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;

Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;

Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;

Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;

Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

20-2 Justballs is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van Justballs of van hen, die door Justballs te werk zijn gesteld.

20-3 Justballs zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.Artikel 21 Overmacht.

21-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Justballs of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Justballs, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Justballs, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Justballs overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

21-2 Justballs is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.Artikel 22 Eigendomsvoorbehoud.

22-1 Zolang Justballs geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Justballs.

22-2 Justballs heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. Vermogen wordt gelegd.

22-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.Artikel 23 Wanprestatie en ontbinding.

23-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Justballs ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze. 23-2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:

De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit deovereenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn isgegund om alsnog na te komen. Justballs heeft voorts ingevalopdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks terzijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordtverklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar deschuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.

De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

23-3 Justballs is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Justballs reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Justballs op vergoeding van kosten, schade en interesten.Artikel 24 Betaling.

24-1 Betalingen dienen vooraf aan levering te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

24-2 Justballs is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

24-3 Justballs is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

24-4 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

24-5 Uit het enkele feit dat Justballs zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.Artikel 25 Toepasselijk recht.

Op alle door Justballs gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.Artikel 26 Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Justballs, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

 

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.
1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten
aangegaan door Justballs gevestigd te Bedum, hierna te noemen Justballs.
1-2 Bijzondere van de voorwaarden van Justballs afwijkende bepalingen
zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of
derden.
2-1 Justballs aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene
voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en
schriftelijk worden overeengekomen.
2-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene
voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
van Justballs onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene
voorwaarden van contractpartners en / of derden.
2-3 Algemene voorwaarden worden slechts door Justballs aanvaard onder
bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor
bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom
afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.
Artikel 3 Aanbiedingen.
3-1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk
anders vermeld. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of
magazijn van Justballs, exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele
emballage.
3-2 Gegevens in drukwerken verstrekt door Justballs zijn aan wijziging
onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden Justballs niet.
Artikel 4 Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel
van Justballs binden hem niet, voor zover ze door Justballs niet zijn
bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen
alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.
Artikel 5 Gebruik van internet als communicatiemiddel.
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of het niet behoorlijk
overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het
gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen
Justballs en de opdrachtgever, is Justballs niet aansprakelijk, tenzij er sprake
is van opzet of grove schuld aan de zijde van Justballs.
Artikel 6 Persoonsgegevens.
Justballs respecteert en beschermt de privacy van zijn opdrachtgevers.
Justballs beperkt zich tot registratie van die gegevens, die noodzakelijk zijn
voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie met de
opdrachtgever. Justballs verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan
derden.
De door opdrachtgever verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in
een bestand. Tenzij de opdrachtgever aangeeft daarop geen prijs te stellen,
zal Justballs de gegevens gebruiken om zijn producten en diensten beter af
te stemmen op de wensen van zijn opdrachtgevers.
Artikel 7 Overeenkomst op afstand.
7-1 Indien er sprake is van een overeenkomst op afstand heeft de
opdrachtgever, zijnde een natuurlijk persoon niet handelend in de
uitoefening van een beroep of bedrijf, het recht de overeenkomst binnen een
termijn van zeven dagen na het sluiten van de overeenkomst zonder opgave
van redenen te ontbinden.
7-2 In het geval de opdrachtgever gebruikt maakt van zijn/haar recht als
omschreven in het eerste lid van dit artikel zal Justballs (een) eventueel
reeds door de opdrachtgever betaalde bedrag(en) binnen een termijn van
dertig dagen nadat zij kennis heeft genomen van de ontbinding aan de
opdrachtgever terugbetalen.
7-3 Justballs behoudt zich het recht voor een gedeelte van het bedrag
terug te betalen of de
retourzending te weigeren indien het vermoeden bestaat dat de goederen
gebruikt dan wel beschadigd zijn.
Artikel 8 Het aanbod.
8-1 De aangeboden goederen worden duidelijk en waarheidsgetrouw
afgebeeld en beschreven, en zo volledig als de redelijkheid vereist.
8-2 Als door Justballs aan de opdrachtgever de mogelijkheid wordt
aangeboden via een communicatietechniek op afstand anders dan tegen het
basistarief contact te nemen, zullen de kosten daarvan uiterlijk bij het
aanbod medegedeeld worden.
8-3 Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn op grond van de
specifieke aard van de betreffende goederen, zullen duidelijk in het aanbod
worden vermeld.
8-4 De opdrachtgever kan de zichttermijn uitsluitend daadwerkelijk
inroepen op de wijze die door Justballs bij het aanbod en/of bij de aflevering
is aangegeven.
Artikel 9 Koop op afstand.
9-1 Onverminderd het bepaalde in het derde lid komt de overeenkomst tot
koop en verkoop tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en
het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
9-2 Bij het van toepassing zijn van een zichttermijn geldt het door de
opdrachtgever inroepen van de zichttermijn als ontbindende voorwaarde.
9-3 Het staat Justballs vrij om overeenkomstig de wettelijke bepalingen
koop op proef te bedingen en aan de zichttermijn opschortende werking toe
te kennen.
Artikel 10 Overeenkomst.
10-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen wordt eerst
bindend voor Justballs door zijn bevestiging.
10-2 Elke met Justballs aangegane overeenkomst bevat de ontbindende
voorwaarde dat Justballs van voldoende kredietwaardigheid van de
opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.
Opdrachtgever zal toestaan dat Justballs zonodig informatie betreffende hem
opvraagt, voor welke informatie Justballs zich zal wenden tot bureau A.F.I.
te Leeuwarden.
10-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten,
gewichten e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen
e.d. door Justballs bij de aanbieding verstrekt, zijn voor Justballs niet
bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de
plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d.
noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat
van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.
Artikel 11 Intellectuele eigendomsrechten.
11-1 Op alle door Justballs verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen
en modellen enz. behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor.
Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met
Justballs zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
11-2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en
modellen enz. blijven Justballs zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op
zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
11-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de
wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd
Justballs zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.
Artikel 12 Prijzen.
12-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het
tijdstip van afsluiting geldende prijzen inclusief omzetbelasting.
12-2 Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en
binden Justballs niet.
12-3 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten,
omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze
ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen
deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na
het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de
overeenkomst te ontbinden.
12-4 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de
overeengekomen transactieprijs zijn beide partijen gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsfluctuatie het gevolg is van een
wijziging in de overeenkomst of voorvloeit uit een bevoegdheid daartoe
ingevolge de wet.
Artikel 13 Gedeeltelijke levering.
Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van
goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een
dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in
artikel "Betaling".
Artikel 14 Leveringstermijnen.
14-1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen,
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient
de opdrachtgever Justballs schriftelijk in gebreke te stellen.
14-2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen
beletselen voor Justballs zijn de goederen te leveren.
14-3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de
leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die
goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.
Artikel 15 Vervoer.
De verzending geschiedt op de wijze als door Justballs aangegeven. Wenst
de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere
door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden
voor zijn rekening.
Artikel 16 Meer- en minderwerk.
Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is
overeengekomen.
Artikel 17 Wijziging van de opdracht.
17-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook,
schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die
hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden
gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
17-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog
verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de
opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Justballs ter kennis zijn gebracht.
Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het
risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de
opdrachtgever.
17-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de
veranderingen overeengekomen levertijd door Justballs buiten zijn
verantwoordelijkheid wordt overschreden.
Artikel 18 Reclame.
18-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen
deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan,
Justballs terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de
opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering Justballs wijst
op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan
wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is
geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
18-2 Justballs dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te
controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden
opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
18-3 Indien de reclame naar het oordeel van Justballs juist is, zal hij hetzij
een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van
de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na
terugzending daarvan in de originele toestand.
Artikel 19 Garantie.
Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs- of
groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde
garantiebepalingen.
Artikel 20 Aansprakelijkheid.
20-1 Justballs is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten
die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b.Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan
wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde
zaken;
d.Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks
gebruik;
e. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van
licht;
f. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
20-2 Justballs is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt,
dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk,
hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of
eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan
door schuld van Justballs of van hen, die door Justballs te werk zijn gesteld.
20-3 Justballs zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of
gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de
aard van de schuld.
Artikel 21 Overmacht.
21-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en
andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het
vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer,
oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van
de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij
transport naar Justballs of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van
goederen door leveranciers van Justballs, ex- en importverboden, gehele of
gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid,
brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer
van Justballs, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen
van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de
feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Justballs overmacht op,
die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de
opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe
ook genaamd kan doen gelden.
21-2 Justballs is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te
zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op
te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone
omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever
verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.
Artikel 22 Eigendomsvoorbehoud.
22-1 Zolang Justballs geen volledige betaling inzake van een overeenkomst
van partijen met betrekking tot de koop / verkoop (inclusief eventuele
schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de
geleverde goederen, eigendom van Justballs.
22-2 Justballs heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich
te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in
staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of
verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet
Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel
beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen
wordt gelegd.
22-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en
geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn
betalingsverplichtingen heeft voldaan.
Artikel 23 Wanprestatie en ontbinding.
23-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij
daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling
vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Justballs
ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten
overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder
rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
23-2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke
ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te
ontbinden indien:
a.De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de
overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is
gegund om alsnog na te komen. Justballs heeft voorts ingeval
opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter
zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt
verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de
schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke
Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of
een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
c. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt
ontbonden.
d. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van
plan is Nederland te verlaten.
23-3 Justballs is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet
gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond
van door Justballs reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing
of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd
het recht van Justballs op vergoeding van kosten, schade en interesten.
Artikel 24 Betaling.
24-1 Betalingen dienen vooraf aan levering te geschieden, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen.
24-2 Justballs is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet
binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever
een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van
verzending van de facturen.
24-3 Justballs is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de
opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door
de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van
advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en
incassobureau.
24-4 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor
rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen worden
berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit
rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden
geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle
kosten voor juridisch advies en bijstand.
24-5 Uit het enkele feit dat Justballs zich heeft verzekerd van de hulp van
een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de
buitengerechtelijke kosten.
Artikel 25 Toepasselijk recht.
Op alle door Justballs gesloten overeenkomsten en / of verrichte
handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze
overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn
gesloten, respectievelijk verricht.
Artikel 26 Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten
overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het
verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van
Justballs, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de
Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.